Vedligeholdelses af borgere og frontpersonale

 

Nye løsninger til de mest komplekse sager 

 

Selv om socialt arbejde har eksisteret i omkring 100 år – så findes der forholdsvis få definitioner af, hvad socialt arbejde og sociale problemer er. Konsekvensen deraf, er, at det er svært at definere de problemer, der skal arbejdes med i en given forvaltning – og dermed have en fælles drøftelse og forståelse af diverse problemer og udfordringer. Dette kan betyde, at en sag udvikler sig til at blive meget kompliceret.

 

Socialt arbejde er i sig selv meget komplekst og befinder sig i en gråzone mellem tre store områder – sociologi, psykologi og jura, som ikke umiddelbart  komplementerer hinanden. Sociologiens tilgang, er, at sociale problemer er samfundsskabte og psykologiens perspektiv lægger mest vægt på, at det er borgerens individuelle problemer og dysfunktioner, der skaber problemer.

 

Endelig betoner den juridiske tilgang statens juridiske ansvar. –  grundlaget for det sociale rettigheds- og sikkerhedssystem. Disse modsætninger bevirker, at det er svært at tilrettelægge en virksom indsats for borgeren, da det er kompliceret – både at arbejde med problemet på makro- og mikroniveau på samme tid.

 

Det sociale arbejde kompliceres ydermere, da dette konstrueres på tre felter – det politiske, hvor den politiske debat former såvel mål som konkrete handlinger. Så er der, det professionelle felt, hvor sagsbehandleren, organisationen og systemet udfordrer og inspirerer hinanden i den konkrete udførelse af det sociale arbejde. Afslutningsvis, er der feltet, hvor sagsbehandleren og borgeren sammen eller hver for sig påvirker mødet mellem systemet og borgeren. – som igen påvirker det politiske og ideologiske felt.

 

Med afsæt i tydeliggørelsen af den ovenstående kompleksitet, og som der hersker i alle forvaltninger – er det nemt at forstå, hvorfor borgeren meget nemt kan forsvinde og dermed blive klemt i systemet – med fatale konsekvenser tillfølge. Hvis frontpersonalet skal kunne håndtere ovenstående kompleksitet, kræver det stort fagligt indsigt om det arbejdsmæssige felt, der navigeres i. Samtidigt betyder samarbejdsevnen alverden – så symbolerne får samme mening både hos borgeren og sagsbehandleren.

 

 

Denne service kan indeholde

 

Kompetenceudvikling til medarbejdere – både indenfor diagnoser og borgernes komplekse udfordringer i forhold til sociale, psykiske og faglige barrierer

 

Viden om en empowerstrategi til, hvordan sagsbehandleren kan arbejde med borgerens vilje til at gøre noget ved problemerne – så der ikke kun er fokus på selve problemet

 

Specifik viden om samfundets fejludviklinger – herunder  angst, depression og stress – og hvordan disse udfordringer kan håndteres i samspillet med borgeren

 

Hjælp til brobyggeri og koordinering med borgeren – herunder konflikthåndtering i meget komplicerede sager

 

Hjælp til  borgere med et meget problematisk selvforhold – herunder borgere, der har selvmordstanker – eller gør selvskade, overspiser eller der har været udsat for overgreb

 

Konkrete løsninger til, hvordan virksomhedspraktik bliver mest effektiv og mindst kompliceret – både i forhold til borgeren og virksomheden

 

Effektiv Catch Up screeningsprogram, der opfanger borgeren – så indsatsen bliver skarpt skåret – og så indsatsen, hverken bliver for omkostningstung eller bliver iværksat for sent, så borgeren risikerer at blive langtidsledig

 

 

Priser

 

Pr. time 850 kr. 

5 timer 3500 kr. 

8 timer 5300 kr. 

14 timer 8500 kr. 

30 timer 14999 kr. 

 

 

Priserne har  inkluderet

 

Transporttid

Transportomkostninger

Forberedelsestid

Uhæmmet brug af al min viden

Svar på opfølgende spørgsmål

Altid et strålende humør og et unikt serviceniveau

 

 

Betalingsbetingelser

 

50 procent af beløbet bedes venligst indbetales forud på min konto – og 50 procent efter ydelsen er udført

 

Guidet til et bedre liv

 

Gruppeprojekt – der vil tilføre livsglæde og ny retning i livet

 

Livet er ikke en ønskekoncert, vi er med i – men kan derimod indimellem føles komplekst og meningsløst, og tristhed overtager, når livet ikke længere giver mening. Alle mennesker vil enten opleve tab, sorg, kriser, arbejdsløshed, skilsmisse eller sygdom – men for nogle mennesker kan ovennævnte faktorer, blive meget skelsættende for deres liv i en negativ retning.

Det kan nogle gange være svært, at finde svarene på livets helt store og eksistentielle spørgsmål. Statistikkerne viser et stigende antal personer, oplever psykisk og fysisk mistrivsel, social fobi og ensomhed.

Piet Heins citat, – “vi lever livet forlæns og forstår den baglæns” –  er så rigtigt. Så, hvad gør vi så – når vi er stagneret, når vi ikke kan finde retningen i livet –  eller når vi mærker rædslen for at blive ubrugelig i private og/eller arbejdsmæssige sammenhænge – eller at vi måske ligefrem har givet op på livet?

 

Så skal vi gå på opdagelse og eventyr allerdybest i vores indre – da vores allerdybeste kerne altid finder svar

 

Være i fællesskaber, der kan hjælpe med  en forandring – da forandring kun er muligt i nære og trygge relationer/omgivelser

 

Vi skal guides til et nyt livsperspektiv og hvordan livet også kan være

 

 

Målgruppen

 

Der bliver tilrettelagt en undervisning til holdet – som er funderet i problemerne som personerne på holdet har – og som har afsæt i nedenstående temaer

 

Fokus på sund relationsskabelse

Grænsesætning

Socialangst

Depression

Ensomhed

Følelse af meningsløshed

Manglende selvværd

Selvmordstanker

Rædslen for at blive ubrugelig og ældre

 

 

Priser

 

Pr. time 850 kr. 

5 timer 3500 kr. 

8 timer 5300 kr. 

14 timer 8500 kr. 

30 timer 14999 kr. 

 

 

Priserne har  inkluderet

 

Transporttid

Transportomkostninger

Forberedelsestid

Uhæmmet brug af al min viden

Svar på opfølgende spørgsmål

Altid et strålende humør og et unikt serviceniveau

 

 

Betalingsbetingelser

 

50 procent af beløbet bedes venligst indbetales forud på min konto – og 50 procent efter ydelsen er udført

 

Motivationsprogram til langtidsledige

 

Et dybtgående beskæftigelsesrettet program – der kan gøre en borger mere livsduelig, hvis vedkommende allerede er endt i køen med langtidsledighed

 

 Programmet har både afsæt i socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken – og kan opspore og adressere den manglende evne og styrke, som flere – både individer, aldre og grupper i samfundet oplever. Programmet er dybt forankret i valide videnskaber og anskuelser, der vil være medvirkende til, at vise borgere vejen – imod en mere sand, lys og velfungerende tilværelse.

Intentionen er at fortælle, hvordan og hvor vigtigt det er, altid at forfølge sine drømme og sit hjerte – et universelt budskab, der aldrig går af mode, og som rummer alle livselementer. Denne anskuelse vil være den direkte adgang til personlig udvikling, vækning af sit følelsesregister, og udfordring af egne negative tanker.

 Måske er videnskaben blevet sat skakmat – grundet den aldrig har søgt løsninger i den ikke-fysiske verden – den fjerde dimension – eller den psykologiske verden. Derfor har herværende indsats et 100 procents holistisk fokus – både på den følelsesmæssige, mentale og fysiske integration.

Programmet vil ydermere fremvise, hvordan beskæftigelsespolitikken og socialpolitikken kan kombineres – da arbejdslivet unægteligt hænger sammen med følelser, selvværd, værdighed, respekt og en meningsfuld og menneskeværdig tilværelse. Disse forhold er altafgørende for opretholdelse af sociale relationer og identitetsfølelsen.

Effekten efter et afsluttet forløb, vil være et mærkbart arenaskifte – og et hop op på livets scene. – og vil først og fremmest kunne aflæses i borgerens livskvalitet – herunder livslyst, engagement, tryghed og årvågenhed. Når disse faktorer er nærværende, vil borgeren automatisk tilpasse sig omgivelserne og søge en ny og mere sund retning i livet.

Borgeren vil føle et større behovet for at kunne mestre sit eget liv og lysten til at lære mere om sig selv .- ud fra den nye bevidsthed om – aldrig at gå i andres skygge eller opfange og tro på andres fallitkonklusioner. Ligeledes vil borgeren blive præsenteret for muligheden  – at livet ikke kun består af et valg, men en sammensætning af mange livsvalg – og hvis dette valg, skulle vise sig at være et fejlvalg – at så er det ikke afgørende for resten af livet, men udelukkende et valg, der altid vil kunne erstattes af et nyt og bedre valg.  Ovenstående faktorer er alle med til, at livsdueligheden bliver påvirket positivt.

 

 

Illustrering af programmets arbejdsmodel

 

 

 

 

 

1. Identitetsboksen

Her er borgens personlighed i fokus

Hvem er jeg?

2. Succesboksen

Her vil det psykologiske værdisæt blive identificeret

Hvad er mine værdier?

3. Udtryksboksen

Her bliver der arbejdet med hvordan borgeren udtrykker sig

Hvad lærer jeg – og hvordan udtrykker jeg mig ude i verdenen?

4. Sjælsboksen

Her vil borgerne komme til at arbejde med at finde sin allerdybeste kerne

Hvordan finder jeg ind til mit indre sikre sted?

   5. Hjerteboksen

Her kommer der fokus på hvordan hjertet kan være en support til sjælen

Hvordan lærer jeg at vælge rigtigt og finde min vision og kreativitet

   6. Helbredsboksen

Her vil borgeren lære – ikke at blive offer

Hvordan kan jeg agere og tænke sundt?

    7. Relationsboksen

Her bliver der sat fokus på hvordan borgeren agerer i relationer

Hvordan lærer jeg selvkærlighed og grænsesætning?

8. Powerboksen

Her får borgeren rådgivning i hvordan den indre styrke hentes frem

Hvordan kan jeg målrettet bruge min vilje og styrke?

9. Holdningsboksen

Her lærer borgeren at forstå værdien af holdninger

Hvad kan jeg bruge mine og andres holdninger til?

10. Karriereboksen

Her arbejdes der med borgerens arbejdsliv

Hvordan kommer jeg ud på livets scene?

11. Mål og drømmeboksen

Her får borgeren rettet sit fokus mod vigtigheden af selvansvarlighed

Hvad giver mig formål og mening i livet?

12. Skyggesideboksen

Her er der fokus på at lære borgeren om det ubevidste område

Hvor er jeg villig til at ændre adfærd og tænkning?

 

 

Priser

 

Pr. time 850 kr. 

5 timer 3500 kr. 

8 timer 5300 kr. 

14 timer 8500 kr. 

30 timer 14999 kr.

 

 

Priserne har  inkluderet

 

Transporttid

Transportomkostninger

Forberedelsestid

Uhæmmet brug af al min viden

Svar på opfølgende spørgsmål

Altid et strålende humør og et unikt serviceniveau

 

 

Betalingsbetingelser

 

50 procent af beløbet bedes venligst indbetales forud på min konto – og 50 procent efter ydelsen er udført